Privacyverklaring

Privacyverklaring volgens de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens

Kinderopvang de Berenstad registreert en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening van kinderopvang. Zij gaat hierbij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar (potentiele) klanten. Gegevens van kinderen worden alleen verwerkt met toestemming van de ouder/verzorger.

Hierbij voldoen wij aan de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met alle persoonsgegevens omgaan.

Waarom worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Kinderopvang de Berenstad registreert en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening van kinderopvang, zoals:

– verwerken inschrijvingen;

– opmaak contracten;

– opstellen kind gegevens formulieren voor de gebruikslocatie;

– intakegesprekken voor plaatsing van het kind;

– aanwezigheidsregistratie;

– observatielijsten;

– financiële administratie;

– gebruik ouderportaal

– verzenden nieuwsbrieven of informatie aan klanten

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verwerken en ook door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

Wij verwerken gegevens van u en/of uw kind voor het uitvoeren van de opvangovereenkomst en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw expliciete toestemming verwerken. Wanneer u toestemming heeft verleend, kan deze toestemming op elk moment ingetrokken of gewijzigd worden (intrekken of wijziging van toestemming op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal ná toestemming, is niet van toepassing).

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

Wij verwerken de volgende gegevens van onze klanten (ouders en kinderen) in het kader van onze dienstverlening:

– Contact- en identificatie gegevens, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadressen, geboortedatum en geslacht;

– BSN-nummers;

– Financiële gegevens;

– Gezondheidsgegevens kind;

– Opvangdagen, opvanguren  kind

– Opvanglocatie(s) kind

– Medicijnverklaring kind;

– Zelfstandigheidsverklaring kind;

– Verslag ouder gesprekken

– Verslaglegging meldcode

– Observaties kind – Foto’s

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Alleen diegene die, voor zover dat met oog op de uitoefening van de functie, noodzakelijk is.

Derde partijen

In bepaalde gevallen ontvangen wij of delen wij gegevens van en met derde partijen. Wanneer wij gegevens doorgeven, zijn dit alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst of haar taken. Wij zien er op toe dat derden op juiste wijze omgaan met uw gegevens.

De partijen waarmee wij werken kunnen wijzigen, maar zijn met name:

– Belastingdienst; t.b.v. de Toeslag Kinderopvang

– GGD, Gemeente, Bureau Jeugdzorg; in het kader van hun controlerende taak

– Het consultatiebureau; zij informeren ons bijvoorbeeld over een zogenoemde Voorschoolse

Educatie indicatie (VE-indicatie);

– Andere kinderopvangorganisaties; indien een kind overkomt vanuit een andere

kinderopvangorganisatie, wordt er, met toestemming van de ouders, een overdracht gedaan

vanuit de vorige opvangorganisatie.

– Scholen; zodra kinderen 4 jaar worden, wordt er met toestemming van de ouders, een

overdracht geschreven voor de basisschool;

– Externe beheerder van onze klantgegevensadministratie;

– Incassobureau bij het uitblijven van betalingen;

Beveiliging

Kinderopvang de Berenstad neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig verwerkt of verkregen worden. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich mee brengen.

Voor alle medewerkers van kinderopvang de Berenstad geldt dat zij zorgvuldig omgaan en een geheimhoudingsplicht hebben ten behoeve van (privacygevoelige) gegevens van klanten.

Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstverlening c.q. arbeidscontract.

Verder gelden onder andere de volgende interne maatregelen:

  • Beveiliging van onze website en intranet;
  • Beveiliging van onze computers en tablets door middel van een wachtwoord;
  • Gegevens op papier worden afgesloten opgeborgen;

Bewaartermijn gegevens

Kinderopvang de Berenstad bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de gegevens op grond van wet- en regelgeving noodzakelijks is.

Inzage, controle en wijziging van gegevens

Ouders hebben te allen tijde recht op inzage in de eigen persoonsgegevens of die van het kind. De gegevens kunnen ook op initiatief van de ouders gewijzigd of verwijderd worden mits hierdoor niet de dienstverlening in het gedrang komt. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan

Cookies

Kinderopvang de Berenstad maakt geen gebruik van cookies op haar website

Vragen en klachten Indien u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u dit laten weten door ons een e-mailbericht (info@deberenstad.nl) te sturen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.